วิทยาลัยนวัตกรรมฯจัดโครงการอบรมการพัฒนางานวิจัย สำหรับนักศึกษา
SSRU admin
2017-04-05 10:45:35

วิทยาลัยนวัตกรรมฯจัดโครงการอบรมการพัฒนางานวิจัย สำหรับนักศึกษา

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา