วจก. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ "ลูกพระนางร่วมใจ สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560"
SSRU admin
2017-04-05 10:42:37

วจก. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ "ลูกพระนางร่วมใจ สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560"

วันที่ 4 เมษายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ "ลูกพระนางร่วมใจ สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560"  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในพิธี   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กล่าวรายงาน   พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รวมทั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน  ณ  ลานกิจกรรมใต้ 57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  พิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป  ปล่อยนก,ปล่อยปลา,สรงน้ำพระพุทธรูป, รดน้ำขอพรจากผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ  ผู้แทนชุมชน  การแสดง Grand opening ของนักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์และการแสดงพื้นบ้านของสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ประทีป วจีทองรัตนา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า "เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ซึ่งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ชุมชน สังคม จะสมัครสมานสามัคคีกันจัดกิจกรรมที่ดีงาม ทั้งการทำบุญตักบาตร การให้ทาน การสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์อันดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย ตระหนักถึงคุณค่าของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชน เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบทอดความเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นภารกิจหนึ่งของ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ในวาระวันขึ้นปีใหม่ไทย พ.ศ. 2560 นี้   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  จงดลบันดาลให้ชาววิทยาการจัดการทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ  ตลอดปีใหม่ไทย นำพาคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยเจริญรุ่งเรืองต่อไป"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา :  กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ