สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
SSRU admin
2017-04-05 10:38:11

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวบรวมผลงานสร้างสรรค์โมเดลกระดาษรูปทรงเลขาคณิต พร้อมด้วยแสงไฟที่เปรียบเสมือนคำสอนของพ่อที่เป็นแสงสว่างให้กับปวงชนชาวไทย โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  ภายใต้ชื่อนิทรรศการว่า บ้านใครบ้านมัน ตอน แสงในบ้าน

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ และอาจารย์ประจำวิชาฯ

นิทรรศการ บ้านใครบ้านมัน ตอน แสงในบ้าน นี้ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3 – 5 เมษายน 2560 ณ หอศิลป์ ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา