วจก.ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซี่ยน
SSRU admin
2015-11-04 09:45:23

วจก.ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซี่ยน


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง "องค์กรแห่งความสุขด้วยการจัดการความหลากหลาย" ในวันอาทิตย์ทึ่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุวพักตรนิเวศน์(5724) คณะวิทยาการจัดการ โดยนักศึกษาภาคพิเศษ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 11 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 083-073-1641 และ 097-298 - 4408

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา