ศูนย์ IT จัดอบรมระบบงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ
SSRU admin
2016-07-04 09:51:16

ศูนย์ IT จัดอบรมระบบงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) ให้แก่บุคลากรสายวิชาการที่มา : ธนชาติ นาที : ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา