วจก.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "วางรากฐานชีวิตด้วยความรู้ทางการเงิน"
SSRU admin
2016-10-03 09:46:12

วจก.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "วางรากฐานชีวิตด้วยความรู้ทางการเงิน"

(30 กันยายน 2559) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "วางรากฐานชีวิตด้วยความรู้ทางการเงิน" โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยอาจารย์รัศมี รัตนอุบล หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินการธนาคาร และสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมงาน

สำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์ วิทยากรอิสระด้านการเงิน การลงทุน และผู้ดูแลเว็บไซต์ A-Academy เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักในการคิด การกำหนดเป้าหมาย การจัดลำดับเป้าหมาย และหลักในการเลือกเครื่องมือในการบริหารจัดการ กระบวนการในการวางแผนและจัดการการเงินส่วนบุคคล วิธีการและเครื่องมือในการจัดการการเงินส่วนบุคคล และแนะนำและสร้างทักษะอาชีพการจัดการการเงินส่วนบุคคล สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยมีนักศึกษาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร และแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมอบรมสัมมนา ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


"การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "วางรากฐานชีวิตด้วยความรู้ทางการเงิน" ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในสาขา ได้มีโอกาสศึกษาจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพ เพื่อให้ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเป็นจุดเริ่มต้นของการนำความรู้ทางการเงิน ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสังคมและประเทศชาติ" อาจารย์รัศมี รัตนอุบล หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กล่าว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ