พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU admin
2016-05-03 09:23:56

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา