นักวิจัยได้รับการจดสิทธิบัตร
SSRU admin
2017-04-03 14:44:20

นักวิจัยได้รับการจดสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้อนุมัติคำขอยื่นจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน ๘ ผลงาน ของอาจารย์ ๒ ท่านได้แก่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจำนวน ๖ ผลงาน โดยผลงานที่ได้รับจดสิทธิบัตรของอาจารย์เป็นผลที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับลวดลายผ้าจำนวน ๖ ลาย

๒. อาจารย์เตชิต เฉยพ่วง อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจำนวน ๒ ผลงาน โดยผลงานที่ได้รับจดสิทธิบัตรของอาจารย์เป็นผลที่ได้มาจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับลวดลายผ้าจำนวน ๒ ลาย

ทั้งนี้เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับสิทธิบัตรลวดลายผ้ามาแล้ว ๔ ผลงาน รวมในครั้งนี้เป็นทั้งหมด ๑๐ ผลงาน

นักวิจัยที่มีผลงานแล้วต้องการยื่นคำร้องขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำร้องได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา คุณวราภรณ์ โทร.02-160-1341 หรือที่ 0805722715 ในวันเวลาราชการนะครับ

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา