นศ.นิเทศศาสตร์ วจก. รับมอบเกียรติบัตร "น้ำใจ ไมตรี" จาก รมต.กระทรวงวัฒนธรรม
SSRU admin
2017-03-03 13:17:36

นศ.นิเทศศาสตร์ วจก. รับมอบเกียรติบัตร "น้ำใจ ไมตรี" จาก รมต.กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  นักศึกษาจิตอาสา สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา คุณดิลกรัตนา ,นางสาวนลพรรณ จังอินทร์ , นางสาวพัทธนันท์ พุกอนันต์ และนายณัฐภัทร นำศรีนิรันดร์  เข้ารับมอบเกียรติบัตร “น้ำใจ ไมตรี”แก่จิตอาสาในการทำความดีเพื่อพ่อ ณ ท้องสนามหลวง มุ่งเสริมสร้างค่านิยมความเป็นไทยให้สังคมเปี่ยมน้ำใจไมตรี   โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร  จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  

เกียรติบัตร “น้ำใจไมตรี” ถือเป็นสิ่งตอบแทนในการอุทิศตนทำความดีเพื่อพ่อ ปฏิบัติงานบริการประชาชนด้วยน้ำใจไมตรี ซึ่งนักศึกษาทั้ง 4 คนได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาอย่างเต็มกำลังและความสามารถ  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติมา ณ โอกาสนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา  : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา