วจก.จัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
SSRU admin
2017-02-03 09:51:16

วจก.จัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2559  โดยแบ่งเป็น ภาคปกติ   การจัดการศึกษาภาคพิเศษ  โครงการภาคสมทบคณะวิทยาการจัดการ  และโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดหีบเลือกตั้ง  ดำเนินงานโดยอาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ  และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จัดขึ้น   ณ  ลานอเนกประสงค์  อาคาร 57  คณะวิทยาการจัดการ  

 อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า " กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ในการคัดเลือกประธานสโมสรนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษา  ในการดำเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2560  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมออกมาใช้สิทธิ์ทั้ง 3 ภาค ได้แก่ ภาคปกติ   การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบคณะวิทยาการจัดการ  และโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ฯ  โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งดังกล่าวจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมภายในคณะฯ ต่อไป"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา