ศูนย์ฯนครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย....ผ่านไปอย่างราบรื่น
SSRU admin
2016-05-02 10:18:07

ศูนย์ฯนครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย....ผ่านไปอย่างราบรื่น

ที่มา : ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ผู้นำเสนอข่าว : ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา