สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตร "การดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐานสากล (ISO14001 version 2015)"
SSRU admin
2016-05-02 10:05:28

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตร "การดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐานสากล (ISO14001 version 2015)"

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต หลักสูตร “การดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐานสากล (ISO14001 version 2015” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 26108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐานสากล (ISO14001) เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐานสากล (ISO14001) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นี้ อีกทั้งเป็นการพัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่าของสาขาวิชา เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก และคณาจารย์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีผู้ผ่านการอบรมรวมทั้งสิ้น 40 คน เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสาขาวิชาสู่มหาวิทยาลัยเอตทัคคะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th
ที่มา : รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา