โครงการย่อย ฉลาดรู้ ฉลาดเลือกเรื่องอาหาร
SSRU admin
2017-03-02 13:55:20

โครงการย่อย ฉลาดรู้ ฉลาดเลือกเรื่องอาหาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภายใต้โครงการย่อย ฉลาดรู้ ฉลาดเลือกเรื่องอาหาร จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุกานดา วรพิทักษ์พงศ์ พยาบาลฝ่ายการพยาบาล หน่วยให้คำปรึกษาและเสริมสร้างสุขภาพงานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการอ่านฉลากโภชนาการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้านโภชนนาการอาหาร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับครอบครัวและผู้อื่นได้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
1. http://sci.ssru.ac.th/index.php/th
2. https://www.facebook.com/ScienceAndTechnologySSRU

ที่มา :  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา