คณะวิทยาศาสตร์ฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่าน Social Media
SSRU admin
2017-03-02 11:12:05

คณะวิทยาศาสตร์ฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่าน Social Media

วันที่ 1 มีนาคม 2560 งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่าน Social Media ณ ห้องประชุม 26103 ให้กับบุคลากร และตัวแทนนักศึกษาของคณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "แนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)" และอาจารย์เอกพล  เธียรถาวร หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์และจับประเด็นข่าว" วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประชาสัมพันธ์ ฝึกทักษะ และเสริมสร้างประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
1. http://sci.ssru.ac.th/index.php/th/ 
2. https://www.facebook.com/ScienceAndTechnologySSRU/ 

ที่มา  : นางลลิสา สหนาวิน
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา