ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ยอดมนุษย์ Hero in your definition" ชิงโล่และเงินรางวัลกว่า 55,000 บาท
SSRU admin
2017-03-01 09:57:30

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ยอดมนุษย์ Hero in your definition" ชิงโล่และเงินรางวัลกว่า 55,000 บาท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 หัวข้อ "ยอดมนุษย์ Hero in your definition" ชิงโล่และเงินรางวัลกว่า 55,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร กติกาการแข่งขัน ผลงานไม่จำกัดเทคนิคและประเภทของภาพยนตร์  ความยาวไม่เกิน 7 นาที ทีมละไม่เกิน 7 คน สามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 09-1257-9656 และ 08-3552-5717 Facebook: http://www.facebook.com/TheSfest  โทร. 09-9893-5853 และ 09-0175-7820

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th  
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ