นศ.สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จัดโครงการ "พัฒนาทักษะสีน้ำวาดเส้น"
SSRU admin
2017-03-01 09:52:00

นศ.สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จัดโครงการ "พัฒนาทักษะสีน้ำวาดเส้น"

เมื่อวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จัดโครงการพัฒนาทักษะสีน้ำ วาดเส้น ซึ่งมีวัตถุเพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาเพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น และสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่สูงขึ้น ที่ส่งผลต่อการลาออกกลางคันน้อยลง นำโดยอาจารย์เอกพงศ์ อินเกื้อ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๖ คน ณ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา