4 ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เผยข้อมูลเข้ม จุดแรงบันดาลใจ "เส้นทางสู่วิชาชีพผู้ประกาศ"
SSRU admin
2017-03-01 09:41:07

4 ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เผยข้อมูลเข้ม จุดแรงบันดาลใจ "เส้นทางสู่วิชาชีพผู้ประกาศ"วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานเปิดงานเสวนา "เส้นทางสู่วิชาชีพผู้ประกาศ"    จัดโดยสาขาวิชาวารสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

สำหรับงานเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญสายอาชีพนักข่าว ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุมืออาชีพ  ได้แก่   ฐปณีย์ เอียดศรีไชย  , อนุวัต เฟื่องทองแดง  ,  ศจี วงษ์อำไพ    และกัญดา  ศรีธรรมูปถัมภ์   (ดีเจแนน)    มาร่วมให้ความรู้และเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพผู้ประกาศ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้มีความรู้และเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพผู้ประกาศในอนาคต    โดยวิทยากรทั้ง 4 ท่านให้ความรู้ตรงกันว่า "การฝึกฝน และการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญ ในการที่จะประสบความสำเร็จในทุกวิชาชีพ"

งานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา "บุคลิกภาพในการพูดและการแสดงออกเพื่องานวารสารศาสตร์" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาวารสารสนเทศได้เรียนรู้การเตรียมตัวและการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางการเป็นผู้ประกาศ   สร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการประกอบวิชาชีพสายนี้ รวมทั้งบูรณาการความรู้จากการรับฟังเสวนาของนักศึกษานำมาประยุกต์ใช้ประกอบการเรียน  และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน    โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวารสารสนเทศ  ผู้ที่สนใจ และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์รติบดี สิทธิปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมรับฟังเสวนา    ณ  ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา