วจก.กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาเอกลักษณ์(เน้นความเป็นวัง) "การแต่งกายด้วยผ้าไทย" ครั้งที่ 2
SSRU admin
2016-02-24 09:50:51

วจก.กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาเอกลักษณ์(เน้นความเป็นวัง) "การแต่งกายด้วยผ้าไทย" ครั้งที่ 2คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการประกาศนโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาเอกลักษณ์ (เน้นความเป็นวัง) "การแต่งกายด้วยผ้าไทย" ครั้งที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ "เน้นความเป็นวัง" มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรประจำคณะร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและความเป็นไทย โดยโครงการดังกล่าวจะจัดประกวดการแต่งกายผ้าไทยของบุคลากรประจำคณะ ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ ( 5724) คณะวิทยาการจัดการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา