ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุมรับฟัง "แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่การเป็นเอตทัคคะ"
SSRU admin
2016-02-19 10:00:32

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุมรับฟัง "แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่การเป็นเอตทัคคะ"เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : personnel.ssru.ac.th
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล
ผู้นำเสนอข่าว : งานบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล