วจก. ขอเชิญร่วม กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 16 ก.ค.58 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
SSRU admin
2015-07-06 10:35:38

วจก. ขอเชิญร่วม กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 16 ก.ค.58 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ที่มา: ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา