ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ คณะเทคโนฯ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
SSRU admin
2015-07-06 10:24:30

ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ คณะเทคโนฯ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้นำเสนอข่าว: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา