ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการงานปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ อาคาร 24 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
SSRU admin
2016-10-28 14:17:27

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการงานปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ อาคาร 24 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม