ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเช่าอุปกรณ์เส้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU admin
2017-03-27 15:35:07

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเช่าอุปกรณ์เส้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา: ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา