ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในห้องเรียนรวมจำนวน 500 ที่นั่ง และห้องพักคอยพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน
SSRU admin
2016-02-24 13:18:05

ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในห้องเรียนรวมจำนวน 500 ที่นั่ง และห้องพักคอยพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม