ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 48 ชุด
SSRU admin
2016-12-15 10:19:09

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 48 ชุด
อ่านราละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 15-27 ธันวาคม พ.ศ. 2559