ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2016-11-15 09:50:07

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 14-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559