ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 160 เครื่อง
SSRU admin
2017-03-06 13:49:11

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 160 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม