ประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเตอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
SSRU admin
2017-04-05 13:32:44

ประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเตอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560
แหล่งที่มา: ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา