เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
SSRU admin
2017-12-13 13:39:46

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวน 2 หลักสูตร

1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 ม.ค.61