แข่งขันการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในหัวข้อ “สายใยรักจากใจแม่”
SSRU admin
2015-07-09 15:43:41

การแข่งขันการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยประทาน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ในหัวข้อ “สายใยรักจากใจแม่”

โครงการ “12 สิงหา มหาราชินี ลูกพระนางสดุดีถวายพระพร 2558”

***************************************

เงื่อนไขและกฎเกณฑ์การประกวดร้องเพลง

1.คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

- เพศชาย และหญิง

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา ปีที่ 1-4 ทุกสถาบัน

2. การรับใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2558 (2 วิธี)

- รับใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1

- หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ssru.ac.th ได้

3.หลักฐานการรับสมัคร

- ใบสมัครการแข่งขันฯ ตามที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. การส่งใบสมัคร

- ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 56

- ส่งทางไปรษณีย์ : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300

- ทาง E-mail : : STMN_1711@hotmail.com

5. รอบการประกวด

รอบชิงชนะเลิศ

- วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00-17:00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องร้องเพลง 2 เพลง คือเพลงบังคับ (ค่าน้ำนม) และเพลงเลือกผู้เข้าประกวดต้องเลือกเอง (มีความหมายเกี่ยวกับแม่ 1 เพลง) โดยอาจเป็นเพลงเดิมที่ใช้ในการประกวดรอบคัดเลือกก็ได้

6. เกณฑ์การตัดสิน

เพลงบังคับ เพลงค่าน้ำนม

- น้ำเสียง 10 คะแนน

- คำร้องทำนอง 10 คะแนน

- อักขระ, จังหวะ 10 คะแนน

- ความยากง่ายของเพลง 10 คะแนน

- บุคลิกลีลา และท่าทางประกอบเพลง 10 คะแนน

รวม 50 คะแนน

เพลงเลือกเสรี (เกี่ยวกับแม่)

- น้ำเสียง 10 คะแนน

- คำร้องทำนอง 10 คะแนน

- อักขระ, จังหวะ 10 คะแนน

- ความยากง่ายของเพลง 10 คะแนน

- บุคลิกลีลา และท่าทางประกอบเพลง 10 คะแนน

รวม 50 คะแนน

7. รางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ (2 รางวัล ประเภทชาย และหญิง)

ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 (2 รางวัล ประเภทชาย และหญิง)

ได้รับถ้วยเกียรติยศ จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 (2 รางวัล ประเภทชาย และหญิง)

ได้รับถ้วยเกียรติยศ จากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

**หมายเหตุ 1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1494

>>> DOWNLOAD <<<