วิทยาศาสตร์ร่วมเทคโนผนึกกำลัง จัด ICAPMA 2015
SSRU admin
2015-06-08 09:52:55

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “2nd International Conference on Applied Physics and Material Applications” (ICAPMA 2015) ณ การเด้นคลิฟรีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานวิจัยที่นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Applied Mechanics and Materials (ISSN: 1660-9336) โดยอยู่ในฐาน SCOPUS