พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร
SSRU admin
2015-08-24 23:52:07

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,671 คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ จำนวน 432 คน สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 53 คน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 374 คน สาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 364 คน สาขานิติศาสตร์ จำนวน 40 คน สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 225 คน และสาขาศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 183 คน
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
2. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี 4. นางรติวรรณ กัลยาณมิตร ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
5. นายธนา ไชยประสิทธิ์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา
6. นายบุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ในช่วงที่ 2 (21 สิงหาคม 2558) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,784 คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 619 คน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 คน สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 118 คน สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 901 สาขาบัญชี จำนวน 141 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 91 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 1,891 คน
รวมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 3,562 คน