ประชุมการปฏิรูประบบการบริหารฯโครงสร้าง/JD/WI/SOP
SSRU admin
2015-06-30 10:46:33

คณะปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลได้จัดประชุมการปฏิรูประบบการบริหารฯโครงสร้าง/JD/WI/SOPนอกสถานที่

ทั้งหน่วยจัดการเรียนการสอนและหน่วยงานสนับสนุน ผ่านการขับเคลื่อนภายใต้รองอธิกการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำโดยมีท่านอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บริหารฯโครงสร้าง

บริหารฯโครงสร้าง

บริหารฯโครงสร้าง

บริหารฯโครงสร้าง

บริหารฯโครงสร้าง

บริหารฯโครงสร้าง

บริหารฯโครงสร้าง

บริหารฯโครงสร้าง

บริหารฯโครงสร้าง

บริหารฯโครงสร้าง

บริหารฯโครงสร้าง

บริหารฯโครงสร้าง

บริหารฯโครงสร้าง