ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔ ปี (๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
SSRU admin
2015-06-08 11:21:11

ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔ ปี (๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เรื่องทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔ ปี (๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) นั้น ในการนี้กองนโยบายและแผนขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาคมสวนสุนันทาและบุคคลภายนอกเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(English Version)
3. นโยบายและแนวทางการปฏฺิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา