ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
SSRU admin
2015-06-09 11:04:56

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะประจํา ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้นบัดนี้ การสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบท้าย

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ