AD 3D DIGITAL CONTENT
SSRU admin
2015-06-09 11:42:37

AD 3D DIGITAL CONTENT

นักศึกษาโครงการการจัดการศึกษา นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ เอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการตลาดในยุคดิจิทัล เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะเปิดการสัมมนาในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5725) ชั้น 2 อาคาร 57 เวลา 12:00 น.

ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว

สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์(น้องไบท์ 08-0569-4114)