รายการ "แจ๋ว" ถ่ายทำรายการ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์
SSRU admin
2015-06-09 15:03:13

รายการ "แจ๋ว" ถ่ายทำรายการ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์
รายการ "แจ๋ว" ถ่ายทำรายการ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมา รายการ แจ๋ว ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มาถ่ายทำ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทา รวมถึงศิลปวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะเผยแพร่ในช่วง "แจ๋วพาเที่ยว" โดยรายการแจ๋วนั้น ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.40 น. - 10.10 น.

พิพิธภัณฑ์ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในอดีตเป็นตำหนักของเจ้าจอม และพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวบรวมความรู้ทางด้านศิลปะแห่งราชสำนักภายใน ทั้งดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะแขนงต่างๆ อันทรงคุณค่าและเป็นแบบอย่างของศิลปะแห่งราชสำนักที่มีเสน่ห์ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงด้วยสื่อมัลติมีเดียทั้ง จอ Touch Screen, วีดีทัศน์, การฉายภาพรูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติโดยใช้เทคนิค Hologram แบบสี่ด้าน โดยแต่ละตำหนักจัดแสดงศาสตร์ทางศิลปะที่แตกต่างกันออกไป เป็น ๓ แขนง คือ คีตศิลป์ ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์

วณิชยา บุษบงส์ ภัณฑารักษ์ประจำตึกจุฑารัตนาภรณ์ จัดแสดงศิลปะในแขนงคีตศิลป์ ได้ให้ข้อมูลว่า ตึกนี้เป็นตำหนักในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี พระราชธิดาลำดับที่ 7 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) กับเจ้าจอมมารดามรกฎ และเคยเป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาวิชาดนตรี รวมถึงหอพักนักศึกษา จัดแสดงเกี่ยวกับวิวัฒนาการดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เครื่องดนตรีไทย รวมถึงดุริยกวีในสมัยรัตนโกสินทร์ และในรั้ววังสวนสุนันทา

ในพระประวัติของพระพระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี ภัณฑารักษ์กล่าวว่าพระองค์เป็นผู้ริเริ่มวงอังกะลุงหญิงล้วน ทรงพระปรีชาสามารถในด้านกวีนิพนธ์ เช่นทรงร้อยเรียงนิราศหัวหิน นอกจากนี้ยังมีซออู้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงในวันเปิดพิพิธภัณฑ์ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ จัดแสดงร่วมด้วย

ในอาคารที่จัดแสดงแขนงทัศนศิลป์ คือตึกอาทรทิพยนิวาส เป็นตำหนักของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าอาทรทิพยนิภา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) กับเจ้าจอมมารดาชุ่ม ไกรฤกษ์ ภายในรวมไปด้วยศิลปะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม หัตถศิลป์ และภาพถ่าย เรื่องราวพัฒนาการด้านศิลปะ ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติในสมัยรัตนโกสินทร์ เครื่องแต่งกายของสตรีไทยในยุคสมัยต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทรงคุณค่า และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ประมาณค่าไม่ได้ นั้นคือ ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในตำหนักของสมเด็จพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระยาสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา


นายชนะพล วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ประจำตึก อธิบายไว้ว่าภาพเขียนสีน้ำนี้ ไม่มีใครเคยเรียนมาก่อน เกิดจากการฝึกฝนจนชำนาญ แล้วถ่ายทอดเทคนิคการเขียนสีน้ำตกทอดสู่ปัจจุบัน ที่นี้จัดแสดงภาพเขียนจำลอง และภาพจริงเพียง ๔ ภาพ รวมทั้งอุปกรณ์ และภาพวาดจิตรกรรมของสมเด็จพระเทพฯ ทรงวาดในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ ๓ ศิลป์

นายชนะพล ได้กล่าวถึงพระประวัติของพระองศ์เจ้าอาทรทิพยนิภาด้วยว่า พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในด้านดนตรี จึงโปรดให้ตั้งวงเครื่องสายหญิงในสวนสุนันทา นำเครื่องสายตะวันตก เช่น ไวโอลิน มาบรรเลงร่วมกัน วงเครื่องสายของพระองค์แข็งแรงมาก เพราะพระองค์ทรงจัดให้มีการฝึกซ้อมที่ใต้ถุนเรือนทุกวัน

ในแขนงสุดท้ายคือนาฏศิลป์ นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์ ภัณฑารักษ์ประจำตึกเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์กล่าวว่า เดิมเป็นเรือนพำนักของเจ้าจอมเอื้อน พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของพัฒนาการนาฏศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติการแต่งกายชุด “ยืนเครื่อง” ของโขนละคร และลักษณะท่าทางการแสดงออกของตัวละครโขนทั้งสี่หุ่น (พระ นาง ยักษ์ ลิง) ขั้นตอนการตัดเย็บเครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสวนสุนันทา และประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ตั้งแต่ครั้งยังเป็นวัง จนก่อตั้งเป็นภาควิชานาฏศิลป์

ภายในห้องจัดแสดงยังนำเสนอประวัติความเป็นมาและขั้นตอนของพิธีบูชาครู นาฏศิลป์ โขน ละคร ซึ่งจะนำหัวโขนไปประกอบพิธีไหว้ครูของ มรภ.สวนสุนันทาทุกปี โดยรายล้อมไปด้วยภาพ และประวัติครูนาฏศิลป์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เจ้าจอมเอื้อน เป็นผู้มีความสามารถหลายด้าน ทั้งฝีมือในการถ่ายภาพ สามารถอัดและล้างภาพได้ด้วยตนเอง สอนดนตรีไทยที่รวมกับเครื่องดนตรีตะวันตก เสมือนวงออเคสตร้า สอนร้อยมาลัย และชื่นชอบการตีแบดมินตัน

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา ๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖ หรือติดตามข่าวสารได้ทาง www.facebook.com/3 ศิลป์รัตนโกสินทร์