สวนสุนันทาแถลงข่าวรับผิดชอบสังคม
SSRU admin
2015-06-05 14:40:17

สวนสุนันทาแถลงข่าวรับผิดชอบสังคม

6 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวกรณีข่าวการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี กล่าวว่าตามที่มหาวิทยาลัยตกเป็นข่าวในหน้าสื่อต่างๆ จากกรณีจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และเกิดเหตุการณ์รุ่นพี่รับน้องด้วยวิธีการใช้นํ้าตาเทียนหยดบริเวณแขนของนักศึกษารุ่นน้อง ส่งผลให้เกิดบาดแผลพุพองเป็นอันตรายแก่ร่างกาย ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำผิดวินัยนักศึกษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยวินัยนักศึกษาพ.ศ.2548นั้นมหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนนาถ มีนะนันท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์เมธี สูตรสุคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.ญาณัญฎากล่าวว่า ตามที่ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 2759/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 เพื่อสอบสวนวินัยนักศึกษา กรณีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น การสอบสวนวินัยนักศึกษาทำให้ ปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวข้องและข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น และผลการพิจารณาจากกรณีดังกล่าว ปรากฏว่า นักศึกษารุ่นพี่ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในการดำเนินการรับน้องใหม่ด้วยวิธีการใช้นํ้าตาเทียนหยดที่บริเวณแขน ของนักศึกษารุ่นน้อง จำนวน 43คน โดยมีนักศึกษาที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน จึงคงเหลือนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด จำนวน 38 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงโทษนักศึกษาในความผิดวินัยไม่ร้ายแรง โดยการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร จำนวน 23 คน ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน จำนวน 15 คน และภาคทัณฑ์นักศึกษา จำนวน 10 คน
อาจารย์ ดร.ญาณัญฎา กล่าวต่อว่า เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้มีอายุไม่เกิน 20 ปี เป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ประกอบกับวุฒิภาวะทางอารมณ์ รวมถึง คุณวุฒิการศึกษาและวัยวุฒิด้วย ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อเป็นการให้โอกาสจึงเห็นสมควรลดหย่อนโทษให้แก่นักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการเยียวยาความรู้สึกของนักศึกษาที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงผู้ปกครองอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งเรื่องการดูแลบาดแผลที่ร่างกาย
โดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และทางจิตใจ โดยจากนักจิตเวช อีกทั้งการเยียวยาความรู้สึกของกระบวนการกลุ่มที่จะสร้างความสมานฉันท์สามัคคีของรุ่นพี่และรุ่นน้องให้เกิดขึ้นด้วยดี นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อีกด้วย และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการมาตรการอื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก อาจารย์ ญาณัญฎา กล่าวในที่สุด