คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Canon 2U
SSRU admin
2016-09-22 10:16:41

วันนี้ (21 กันยายน 2559)คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการCanon 2Uภายใต้ความร่วมมือของแขนงวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการ และบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติการถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องDSLRของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักศึกษาสามารถนำเทคนิควิธีการนำเสนอผลงานผ่านสื่อYouTubeไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณรักพงษ์ ชลัษเฐียร บรรยายเรื่อง “พัฒนาการและทักษะในการปฏิบัตการถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องDSLR” คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ บรรยายเรื่อง “เทคนิควิธีการนำเสนองานผ่านสื่อYou Tubeซึ่งมีนักศึกษาแขนงวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่เข้าร่วมอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์(3415) อาคาร 34 ชั้น 1