"ฤาเดช" เข้มนำระบบ "Fast track" สร้างสวนสุนันทาแข็งแกร่ง สู่มหาวิทยาลัย 4.0 พร้อมเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
SSRU admin
2016-10-12 09:20:46


"ฤาเดช" เข้มนำระบบ "Fast track" สร้างสวนสุนันทาแข็งแกร่ง
สู่มหาวิทยาลัย 4.0 พร้อมเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

ฤาเดช..เข้มนำระบบFast
tr


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมเสวนาสี่สภา ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีนายกร ทัพพะรังสีนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือประเด็นนโยบายที่สำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ได้ให้นโยบายที่สำคัญไว้ดังนี้

ฤาเดช..เข้มนำระบบFast
tr


นายกร ทัพพะรังสีนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในรอบปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำการบริหารงานของรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัยอธิการบดีและฝ่ายบริหารทุกท่าน ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคมประเทศ ไม่ใช่เพียงเราพูดกันเอง แต่เป็นที่ยอมรับขององค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว 5 สมัยติดต่อกัน นับเป็นการทำงานที่หนักมากของฝ่ายบริหารที่ทำให้มหาวิทยาลัยของเรามาถึงวันนี้ และจากนี้ไปอีกสี่ปีเชื่อว่าท่านจะครองความเป็นผู้นำตรงนี้เพื่อสำหรับที่จะขับเคลื่อนสวนสุนันทาให้ก้าวไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง

ฤาเดช..เข้มนำระบบFast
tr


ในการเสวนาสี่สภาครั้งนี้ ผมได้ตั้งหัวข้อการเสวนาไว้ว่า“สวนสุนันทาเราจะก้าวไปด้วยกัน”อันมีนัยยะสำคัญอยู่ที่คำว่า“ด้วยกัน”ถามว่าเพราะเหตุใดสวนสุนันทาเราต้องก้าวไปด้วยกัน ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผมได้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเห็นว่ามีการเจริญเติบโตอย่างมากมาย สวนสุนันทาเราเริ่มต้นหน่วยงานที่จัดการเรียนการการสอนจาก 6 คณะ มาจนถึงบวันนี้เรามีหน่วยงานคณะและวิทยาลัยรวม 13 หน่วยงาน ซึ่งคณะ/วิทยาลัยที่เกิดขึ้นใหม่จะต้องมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความเป็นไปในสังคม มีองค์ความรู้ที่ป้อนให้กับเยาวชนของชาติ ทำให้มหาวิทยาลัยของเราสามารถป้อนผลิตผลออกไปเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถอย่างชนิดที่เรียกได้ว่า พอเพียงที่จะออกไปสู้กับสังคมภายนอกได้อย่างแข็งแกร่ง และเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยใหม่ล่าสุดขึ้น ได้แก่ วิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เกิดขึ้นในรอบรั้วมหาวิทยาลัยของเราแล้ว

และจากนี้ไปทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และศูนย์การศึกษาอีก 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษาจ.สมุทรสงคราม จ.นครปฐม จ.ระนอง และจ.อุดรธานี ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดในประเทศไทย จะเป็นการเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


ฤาเดช..เข้มนำระบบFast
tr


นอกจากนี้ อีกหนึ่งผลงานของอธิการบดีท่านนี้ได้สร้างขึ้น คือการขึ้นเงินเดือนและโบนัสให้กับบุคลากรนับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเป็นอย่างมาก ทำให้คำว่า“เอตทัคคะ”เป็นภาพที่ชัดขึ้นในสังคมการศึกษาอีกด้วย รวมถึงยังได้เน้นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองภายในมหาวิทยาลัยทำให้เกิดความตื่นตัวและเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกภาษาอังกฤษ

ฤาเดช..เข้มนำระบบFast
tr


อีกหนึ่งผลงานนั่นคือ การสร้างพันธมิตรกับหลายๆ องค์กร ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนอย่างมากมาย ทำให้เราเห็นได้ว่า ทั้งอธิการบดีและคณาจารย์ต่างช่วยกันผลักดันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้น ทำให้หน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัยที่จะทำงานร่วมกัน

ฤาเดช..เข้มนำระบบFast
tr


นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่นำวิชาการในด้านการบริหารผนวกเข้ากับวงการกีฬาฟุตบอล โดยการเปิดหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เพราะกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่สังคมไทยให้การอมรับมากสุด สิ่งนี้เป็นข้อสรุปสิบสองเดือนที่ผ่านมา

ฤาเดช..เข้มนำระบบFast
tr


รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัยอธิการบดีกล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในช่วงแรกที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีวางเป้าหมายการบริหารงานในระยะ 4 ปีว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เป็นชุมชนวิชาการและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และเราจะเป็นองค์กรสมรรถนะสูง แต่ด้วยสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้เราต้องยกระดับการดำเนินงานทุกอย่างให้มากขี้น จึงได้จัดทำวิสัยทัศน์แผน 15 ปี เพื่อรับสถานการณ์ สุดท้ายเราตั้งเป้าว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะ โดยมีนัยยะสำคัญคือ“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม”เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังยกร่างแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อรับสถานการณ์ไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อให้การทำงานรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์จากนี้ไปเราจะต้องทำงานด้วยระบบfast trackทุกกระบวนการ เพราะขณะนี้สภาวิชาชีพต่างๆ มีบทบาทและอิทธิพลอย่างมากต่อระบบการจัดการเรียนการสอนทุกมหาวิทยาลัย เส้นทางนี้คือเส้นทางที่มหาวิทยาลัยจะต้องเดินต่อไปในอนาคต

ฤาเดช..เข้มนำระบบFast
tr


การปรับเปลี่ยนสู่การมหาวิทยาลัยเอตทัคคะนับจากนี้เป็นต้นไป มุ่งเน้นผลลัพธ์สุดท้ายให้เกิดกับนักศึกษา และเน้นการทำงานด้วยการสร้างระบบของตนเองเพื่อนำไปสู่การยกระดับที่สูงขึ้นเพื่อเป็นแม่แบบที่ดีของสังคม ดึงตัวเองออกจากกรอบ เพราะเราต้องการเป็นแม่แบบทุกเรื่อง บุคลากรต้องแข็งแกร่งก่อนจึงจะเกิดผลลัพธ์แก่ลูกค้าหรือนักศึกษาได้

มหาวิทยาลัยมีประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดความสำเร็จให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งนับจากนี้เป็นต้นไป และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจะต้องบรรลุผลภายใน 3 ปี หากบรรลุเป้าหมายได้จะเกิดผลกระทบกับมหาวิทยาลัยในเชิงคุณค่า ผมใช้คำว่า“เหลือคณานับ”อาทิเรื่องของการจดสิทธิบัตร มีวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันนี้เรามีความสง่างามและเราทำได้มากกว่าที่อื่น อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญ คือการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับจาก QS จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกที่ได้ก้าวไปสู่จุดนั้น

ฤาเดช..เข้มนำระบบFast
tr


นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกำลังจะมีสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และอีกหลายสาขาที่กำลังจะตามมา โดยมีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่เข้มข้นเพื่อกระตุ้นเน้นให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าด้วยระบบการทำงาน fast tract นับเป็นการทำงานที่หนักมากจะใช้เวลาจากนี้ไปเพื่อเป็นเอตทัคคะอันดับหนึ่งในด้านนี้อีกด้วย

ฤาเดช..เข้มนำระบบFast
tr


และที่สำคัญจะต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เป็นองค์การแห่งการตื่นตัว มีความสำนึก มีความตระหนักอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการตื่นตัวสูงมาก เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่มีแผน 15 ปี เป็นมหาวิทาลัยที่มี performance ที่เป็นมาตรฐานหลายๆ เรื่อง และจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น excellent organization มหาวิทยาลัย happiness อีกด้วย ให้ตระหนักข้อนี้เป็นประการสำคัญ


นี่คือการก้าวไปข้างหน้าของสวนสุนันทา ด้วยระบบfast trackทั้งหมด เพื่ออยู่ในโลกของการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพให้ได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : http://blog.eduzones.com/magazine/170209