ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนวิทยาเขตศาลายาจังหวัดนครปฐม
SSRU admin
2015-07-06 10:37:36

ตามที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ/ภาคพิเศษ จำนวน6สาขา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) จำนวน1หลักสูตร ซึ่งทำให้อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับการยอมรับและการให้บริการทางการศึกษาที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีนโยบายให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ไปจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยเริ่มตั้งแต่ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2558 ในการนี้จึงเรียนเชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อรับทราบและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5