ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน2 รายการ
SSRU admin
2017-03-10 21:41:49

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน2 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 23 มีนาคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม