สวนสุนันทาผนึกกำลังอาเซียนสู่พันธมิตรทางวิชาการ
SSRU admin
2015-06-19 11:06:42

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ASEAN Academic Alliance (AAA) เชื่อมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ และเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในช่วงเช้า จัดพิธีเปิด ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ จากนั้นตัวแทนประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนิเซียลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย กล่าวแนะนำตัวและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อความร่วมมือระหว่างอาเซียน มีนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก กระทรวงการต่างประเทศกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีลงนาม “AAA Declaration”ตัวแทนจากทั้ง 10 ประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาร่วมกัน

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการแห่ง Harvard University ให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์แห่งมหาวิทยาลัยในอาเซียน”ช่วงบ่าย เป็นการประชุมโต๊ะกลมของอธิการบดีจาก 10 ประเทศ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 และห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยจากตัวแทนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 10 ประเทศไปพร้อมกับกับประชุมโต๊ะกลม และในช่วงเย็น จัดเลี้ยงอาการค่ำต้อนรับอย่างเป็นทางการการประชุมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ซึ่งจัดงานที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครและนับจากนี้ไปจะมีการจัดประชุมหมุนเวียนตามประเทศสมาชิกอาเซียนทุกปีนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า สิ่งซึ่งจะขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสู่อนาคต ให้ประสบความสำเร็จได้ก็คือ คุณภาพของคน ซึ่งคุณภาพของคนนั้นมาจากการศึกษา การวางพื้นฐานเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ ดังนั้น AAA จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อนำประชาชนกว่าหกร้อยล้านคนในอาเซียนได้ก้าวสู่อนาคตอันสว่างไสวและเป็นที่น่ายินดี ว่าทุกประเทศในอาเซียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

งานในวันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือ ในโอกาสการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความแข็งเกร่งของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย