ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบกลาง Admission ประจำปีการศึกษา 2558
SSRU admin
2015-06-26 20:14:14

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระบบกลาง Admission ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นั้น ในการนี้ งานรับเข้านักศึกษา กองบริการการศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ ระบบกลาง admission ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังแนบ

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบกลาง admission ประจำปีการศึกษา 2558
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยการภาพยนต์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน
12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
13. กำหนดการรายงานตัว ภาคปกติ ระบบกลาง admission ประจำปีการศึกษา 2558
14. ตารางค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาและค่าลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ปี 2558
15. แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ธนาคารกรุงเทพ
16. ประกาศราคาเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายนักศึกษาในการมอบตัวนักศึกษา