สภาคณาจารย์ฯ สวนสุนันทา สานต่อ AAA กับ UIT
SSRU admin
2015-07-10 13:22:21

4-7 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี พร้อมด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ และศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ University of Information Technology สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ต่อเนื่องจากการจัดงาน ASEAN Academic Alliance (AAA) และความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาร่วมกัน (AAA Declaration) โดยคณะศึกษาดูงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย UIT อีกด้วย