ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ
วุฒิการศึกษา
----------------------------------------------------------
ชื่อ : อาจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ

ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

วัน/เดือน/ปีเกิด: 27 เมษายน 2512

ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาเอก 2550 - ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- ปริญญาโท 2544 - ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาตรี 2535 - วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง2530 - ปวส. (ก่อสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ2527 - ปวช. (เครื่องจักรกลงานไม้) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

----------------------------------------------------------
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :
- ด้านการวิจัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ด้านการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
- ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
----------------------------------------------------------
งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว :
2556 - การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตบนฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กระวนการมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2556 - การถ่ายทอดรูปแบบการจัดการผลิตสินค้า OTOP บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อ่านเพิ่มเติม...
----------------------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อ E-mail:witthaya.me@ssru.ac.th
เว็บไซต์ประจำตัว :http://www.teacher.ssru.ac.th/witthaya_me
เบอร์ติดต่อภายใน: 0-2160-1004 โทรสาร 0-2160-1039