รศ.ธีระดา ภิญโญ
วุฒิการศึกษา
----------------------------------------------------------
ชื่อ : รศ.ธีระดา ภิญโญ

ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

วัน/เดือน/ปีเกิด: 2/พ.ค./2497
ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท ค.ม.(สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ค.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

----------------------------------------------------------
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน:

การวิจัยและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในงานวิจัย โดยเขียนตำรา ดังนี้
1.หลักสถิติเบื้องต้น
2. คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
3. สถิตินอนพาราเมตริก
4. สถิติเพื่อการวิจัย (E- leaning )
5. สถิติเพื่อการวิจัย
6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ
7.สถิติวิเคราะห์
8. สถิติธุรกิจ
9. วิจัยธุรกิจ
10. เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบสำหรับงานวิจัย
----------------------------------------------------------
งานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ :
1. บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์
2 การศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้างานที่มีต่อบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (2547)
3.บริบทของสังคมที่ส่งผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (2548)
4. ปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยนอก (2552)
5. ตัวแบบทางสถิติสำหรับการประเมินคุณภาพนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (2554)
6. การวิเคราะห์องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต
7. ตัวแบบทางสถิติสำหรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของวิทยาศาสตรบัณฑิต (2555)
8. บุพปัจจัยทางการเรียนการสอนต่อความสำเร็จทางการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย (2555)
9. การวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎในกลุ่มรัตนโกสินทร์
10. การวิเคราะห์องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
11. การป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
12. A Factors Analysis on the Requirements of Entrepreneurs from the Graduates of Bachelor of Science
----------------------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อ E-mail: therada.pi@hotmail.co.th , terada.pi@ssru.ac.th
เว็บไซต์ประจำตัว : http://www.teacher.ssru.ac.th/terada
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-160-1008
----------------------------------------------------------