รศ. พิศณุ พูนเพชรพันธุ์
วุฒิการศึกษา
----------------------------------------------------------
ชื่อ : รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพชรพันธุ์

ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปีเกิด: 8 ธันวาคม 2496

ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ร.ม.) บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
----------------------------------------------------------

งานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ :
1. การพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและการตรวจสอบโดยประชาชน
2. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๖ กรณีศึกษาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม

----------------------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อ E-mail: pis_poon@hotmail.com
เว็บไซต์ประจำตัว :
เบอร์ติดต่อภายใน:02-160-1014
----------------------------------------------------------