แหล่งเผยแพร่ข้อมูล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มภาระงาน-ฉบับลงนาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ