เป้าหมายและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
- มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม “Smart Archetype University of the Society”


 • เสาหลัก (Pillar)
 •    1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
 •    2) คุณธรรม (Morality)
 •    3) เครือข่าย (Partnership)
 •    4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
 •    5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

พันธกิจ

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว

 • 2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการ
  ที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
 • 3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ
  ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
 • 4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
  และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ


ค่านิยม

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ


อัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ


เอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล